kvalita a politika firmy - certifikácia

KVALITA A POLITIKA FIRMY

KVALITA

Spoločnosť má od roku 2008 certifikovaný systém pre kvalitu (Quality Management System) podľa ČSN EN ISO 9001:2009 a od roku 2012 má certifikovaný systém pre životné prostredie (Environmental Management System) podľa ČSN EN ISO 14001:2004. Udelenie certifikátov je od spoločnosti Bureau Veritas s akreditáciou od ČIA.

K dielom dodávame materiálové atesty i rozmerové protokoly podľa požiadavky zákazníka. Samozrejmosťou je vzorkovanie podľa VDA 2, PPAP, EMPB.

Výhradným dodávateľom používaných chemických prípravkov je spoločnost Atotech, ktorá sa tiež stará o servis funkčných kúpeľov a technickú podporu.

Novinka: Spoločnosť má uzatvorenú Zmluvu o združenom plnení s EKO-KOM, a.s. a je registrovaná pod číslom EK-P00120008.

POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SEVEN-K, s.r.o.

Úlohou tohto dokumentu je stanoviť základnú stratégiu spoločnosti SEVEN-K, s.r.o, ktorá sa zaoberá povrchovými úpravami. Všetci naši zamestnanci sa snažia poskytovať služby na najvyššej úrovni, aby sme uspokojili požiadavky našich zákazníkov a predchádzali ich očakávania v kvalite našich služieb. Politika kvality a životného prostredia vychádza zo základného predpokladu podnikania. t.j. uspokojovanie očakávaní, potrieb a požiadaviek našich zákazníkov a je záväzným zámerom spoločnosti ku kvalite a vplyvu na životné prostredie. Smeruje nielen k udržaniu pozície (zaistenie konkurencieschopnosti na trhu),ale predovšetkým k trvalému rastu,dosiahnutie dlhodobej prosperity a prevencii znečistenia životného prostredia. Neustále vylepšovanie kvality dodávaných výrobkov a služieb je základnou myšlienkou tejto politiky, kvality a životného prostredia. Sme si vedomí,že ustálenú vysokú kvalitu (pri optimálnej produktivite a rentabilite našej práce,pružnosti reakcie a požiadavky objednávateľov a znižovaní vlastných nákladov) môžme dosiahnúť iba s takou politikou kvality,ktorá sa týka všetkych aktivít našej firmy, všetkých ich zamestnancov. Každý jednotlivec musí prispievať svojím dielom k uskutočnovaniu politiky kvality a životného prostredia firmy. Kvalitu spoluvytvára dobré meno spoločnosti, je nutnou podmienkou pre prosperitu firmy.

Kvalita a životné prostredie poskytovaných služieb je zvyšovať zavádzaním a neustálym udržovaním systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 a systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005. Ponúkame pre zákazníka vždy komplexné, kvalifikované a kvalitne spracované riešenie zadanej zákazky.

Kvalifikácia pre nás znamená zabezpečenie všetkých dostupných podkladov potrebných pre riešenie, nasadenie vysoko kvalifikovaných pracovníkov a vytvorenie koncepcie riešenia zodpovedajúce súčasnému stavu vedomostí a zručností v danom odbore.

Realizované služby musia byť v zhode so špecifikovanými normami a so všetkými právnymi predpismi a inými požiadavkami, týkajúce sa činnosti spoločnosti, ku ktorým sa spoločnosť zaviazala a ktoré sa vzťahujú k environmentálnym aspektom. Zaistiť neustále zlepšovanie integrovaného systému kvality a životného prostredia a prevencii znečistenia. Preventívne predchádzať havarijným situáciám, ktoré môžu v konečnom dôsledku nepriaznivo ovplyvniť životné prostredie.

Materiál a zariadenia na výkon všetkých činností nakupovať len u dodávateľov, ku ktorým máme dostatočnú dôveru a partnerský vzťah, a ktorých materiály neovplyvňujú v rámci celého svojho cyklu životné prostredie.

Vedenie společnosti sa zaväzuje podporovať túto politiku kvality a životného prostredia a poskytovať potrebné zdroje pre jej plnenie a zvyšovanie efektívnosti systému manažmentu kvality a environmentálneho manažmentu. Bude oznámený všetkým osobám, ktoré pracujú pre spoločnosť, alebo s poverením společnosti a bude spolupracovat so širokou verejnosťou, zainteresovanými stranami a spolupracovať so štátnou správou. Nová povrchová úprava na českom trhu. Firma SEVEN-K, s.r.o. tradičný dodávateľ povrchových úprav vrátane chemického niklovania,zavádka v spolupráci s firmou ATOTECH novú povrchovú úpravu kompozitním materiálom chemický nikel-teflón. Povrchová úprava GemENI Niflor 11PF spojuje vysokou tvrdosťou a oteruvzdornosťou chemického niklu s vysokou kĺznosťou teflonu . GemENI Niflor 11PF uplatní sa v oblastiach,kde je zapotreby nízkého koeficientu trenia súčasne s vysokými mechanickými vlastnosťami povlaku.

V Králikoch dňa 31.1.2011

Pavel Musil – konateľ spoločnosti

Reklama
 
TOPlist